Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2023/2024

Ważna informacja dotycząca rekrutacji do klasy sportowej

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów do klasy sportowej, próby sprawnościowe zostały odwołane. 

Informacja dotycząca testów sprawnościowych

Szanowni Państwo

W dniu 9 marca 2023r. odbędą się próby sprawności fizycznej, wg zamieszczonego poniżej terminarza.

Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania prób sprawnościowych wówczas, gdy nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów do utworzenia klasy sportowej. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 8 marca po zakończeniu rekrutacji do klasy sportowej.

REKRUTACJA DO KLASY I  SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZABIERZOWIE

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie klasy sportowej. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10, w ramach których są realizowane zajęcia szkolenia sportowego z pływania lub piłki nożnej  oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania.

Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania dla klas 1-3.

Do oddziału  sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy złożyć  w szkole zgodnie z podanym harmonogramem,

– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

– uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w klasie sportowej,

– w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

– w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników:

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w  Zabierzowie na rok szkolny 2023/2024

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I sportowej w szkole podstawowej  odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w szkole.

 

Kandydaci do klasy I  sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie zamieszkali zarówno w obwodzie szkoły jak również  poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji do klasy I  sportowej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 22 lutego od godziny 14.00 do 8 marca 2023 roku do godziny 9.00.

Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami i orzeczeniem lekarskim w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie.

Od 8 marca do 13 marca zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej.

Termin oraz zakres prób sprawności fizycznej   zostanie podany do wiadomości na stronie szkoły najpóźniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem prób.

20 marca 2023r. o godzinie 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Po zakwalifikowaniu się dziecka należy w terminie od 20 marca do 29 marca 2023 roku  do godziny 15.00 złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy w postaci pisemnego oświadczenia.  Lista przyjętych zostanie ogłoszona 30 marca 2023 roku o godz. 14:00.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabierzowie na rok szkolny 2023/2024 znajduje się w pliku do pobrania – „Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 26/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, załącznik numer 2”.

 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do utworzenia klasy o jednym profilu (pływanie lub piłka nożna) w zależności od liczby i preferencji zakwalifikowanych kandydatów.

 

 

Pliki do pobrania znajdują się poniżej:

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej  odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w wybranej szkole.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia w terminie do  20 lutego 2023 roku i w terminie późniejszym z urzędu.

 

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji do klasy I zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 1 marca do 22 marca 2023 roku do godziny 15.00 r.

Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie.

12 kwietnia 2023r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Po zakwalifikowaniu się dziecka należy w terminie od 13 kwietnia do 20 kwietnia 2023 roku  do godziny 15.00 złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2023 roku o godz. 15:00.

 

 

 

 

Pliki do pobrania znajdują się poniżej:

A- A A+