Rekrutacja do klasy sportowej - ważna informacja!

Szanowni Państwo!

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń w roku szkolnym 2022/2023 klasa sportowa nie zostanie otwarta.

Rekrutacja do klasy sportowej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie

 

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie planowane jest utworzenie oddziału sportowego w klasie pierwszej z podziałem na dwie grupy. Oddział będzie realizował trzy godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu pływania lub piłki nożnej.

 

Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla:

– dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,

– dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie wniosku rodziców.

 

Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

-mają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego,

-posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (załącznik nr 2)

-uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Zakres prób sprawności fizycznej zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej 7 dni przed planowanym ich przeprowadzeniem.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę  wyniki prób sprawności fizycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane będą pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do utworzenia klasy o 1 profilu (pływanie lub piłka nożna) w zależności
od liczby i  preferencji zakwalifikowanych kandydatów.

O liczbie uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego decyduje Dyrektor za porozumieniem
z organem prowadzącym.

 

DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

Dokumentacja:

 

·         zgłoszenie (dla uczniów z obwodu ) lub wniosek (dla uczniów z poza obwodu) – załącznik nr 1

·         orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

·         zgoda rodziców /prawnych opiekunów – załącznik nr 2

·         oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – załącznik nr 3

·         karta zgłoszenia do udziału w testach sprawnościowych dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej – załącznik nr 4

 

            Terminy rekrutacji

·         Składanie dokumentacji od dnia 18.04.2022r. do dnia 29.04.2022r. do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 50

·         12.05.2022 r.  godz. 15.00  – test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej

·         Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 15:00.

 

Osoby, które wzięły udział  w wcześniejszej rekrutacji do klasy pierwszej i złożyły stosowne dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie proszone są o uzupełnienie  brakującej dokumentacji dotyczącej klasy sportowej do dnia 29.04.22r do godziny 15.00. Pozostali kandydaci składają stosowną dokumentację zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Miejsce przeprowadzania testów sprawnościowych- hala sportowa OSiR ul. Kolejowa 15a Zabierzów.

 

Na test sprawnościowy kandydat przynosi strój sportowy oraz obuwie halowe  (jasna podeszwa).

-W czasie przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność jednego z rodziców/ prawnych opiekunów.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zgoda-rodziców-klasa-sportowa

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej  odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w wybranej szkole.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia w terminie od 28 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku i w terminie późniejszym z urzędu.

 

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji do klasy I zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 28 lutego do 18 marca 2022 roku do godziny 15.00 r.

Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie.

Po zakwalifikowaniu się dziecka należy w terminie od 6  kwietnia do 13 kwietnia 2022 roku  do godziny 15.00 złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 14 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00.

 

 

Pliki do pobrania znajdują się poniżej: